Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden basiscursus en nascholing ‘Ervaar het maar’

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen door of namens ‘Ervaar het maar’ , op alle opdrachten aan ‘Ervaar het maar’ , en op alle overeenkomsten betreffende dienstverlening waarbij ‘Ervaar het maar’ partij is, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger is overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken.

Definities
‘Ervaar het maar’: partij die aan opdrachtgever een aanbieding heeft gedaan of met de opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Opdrachtgever: de partij met wie ‘Ervaar het maar’ een verbintenis is aangegaan.
Diensten: de door ‘Ervaar het maar’ te leveren diensten, waaronder vallen voorlichting, trainingen, opleiding, coaching, intervisie, supervisie.

Bedenktijd
Er geldt een bedenktijd van tenminste 14 werkdagen na opdrachtverstrekking.

Grondslag offertes
‘Ervaar het maar’ zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen naar goed vakmanschap uitvoeren.

Beschikbaar stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie die de trainers van ‘Ervaar het maar’ nodig hebben om de uitvoering van de opdracht goed te laten verlopen.
De opdrachtgever zorgt voor naleving van de in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen afspraken betreffende trainingsruimte, audiovisuele hulpmiddelen, aantal deelnemers en dergelijke.
‘Ervaar het maar’ behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten wanneer de opdrachtgever niet aan de vastgelegde afspraken voldoet.

Personeel
‘Ervaar het maar’ kan in overleg met de opdrachtgever van uitvoerder wijzigen, indien het meent dat dit voor de opdracht noodzakelijk is.
De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van uitvoerder kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ‘Ervaar het maar’ plaatsvinden.
Uitvoerder is geschoold en voldoet aan de kwaliteitseisen van ‘Ervaar het maar’.

Uitvoering van de werkzaamheden
‘Ervaar het maar’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, ongevallen, blokkades, ziekte van uitvoerders van ‘Ervaar het maar’ of door ‘Ervaar het maar’ ingeschakelde derden.
‘Ervaar het maar’ behoudt zich het recht voor om bij cursussen/trainingen met een open inschrijving bij minder deelname dan in opdrachtbevestiging als minimum is gesteld, een cursus of training op te schorten of te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Wanneer een training of cursus wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden stelt ‘Ervaar het maar’ de opdrachtgever uiterlijk 3 dagen voor de start van een cursus of training hierover in kennis.
De opdrachtgever dient uiterlijk vier weken voor de uitvoering van een dienst kenbaar te maken wanneer een dienst niet op het afgesproken tijdstip en of de afgesproken locatie doorgang kan vinden, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Geschiedt afzegging niet binnen de gestelde termijn dan heeft ‘Ervaar het maar’ het recht de dienst volledig in rekening te brengen.
Wanneer een dienst tijdig is afgezegd is de opdrachtgever geen betaling verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

‘Ervaar het maar’ mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken indien sprake is van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken overmacht of hem niet zijn toe te rekenen en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
‘Ervaar het maar’ behoudt zich daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zal worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Vertrouwelijkheid
‘Ervaar het maar’ en de door haar ingeschakelde uitvoerders zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever jegens derden, uitgezonderd die situaties waarin de opdrachtgever schriftelijk toestemming verleent om nader te noemen informatie aan met name genoemde derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
‘Ervaar het maar’ is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid, waarop het verlenen van diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
De maximale aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het in de opdrachtbevestiging tussen ‘Ervaar het maar’ en opdrachtgever overeengekomen bedrag.

Offertes / opdrachtbevestigingen
De door ‘Ervaar het maar’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. ‘Ervaar het maar’ is slechts aan de offerte en / of opdrachtbevestiging gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen na offerte en/of opdrachtbevestiging wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

Prijzen

De cursussen zijn vrijgesteld van BTW.
Zowel de basiscursus als de nascholing zijn geregistreerd door:

  • Het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs)

De overeengekomen prijzen zijn inclusief reis- en verblijfskosten.
‘Ervaar het maar’ behoudt zich het recht voor om tariefwijzigingen toe te passen aan externe prijs- en loonontwikkelingen.
Tussentijdse tariefwijzigingen worden niet doorberekend in bestaande opdrachten die een kortere doorlooptijd (= de tijd tussen de opdrachtbevestiging en afronding van uitvoering) hebben dan zes maanden.
Tussentijdse tariefwijzigingen bij bestaande opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, gaan in aan het begin van de zesde maand na de aankondiging.

Duur en afsluiting van de opdracht
De overeengekomen trainingstermijnen voor de uitvoering van de opdracht zullen door ‘Ervaar het maar’ zo goed als mogelijk in acht genomen worden. Een enkele overschrijding brengt ‘Ervaar het maar’ echter nog niet in verzuim, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze leveringstermijn als fatale termijn moet worden beschouwd.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering tot 2 maanden voor aanvang : geen kosten
Annulering tussen 1 en 2 maanden voor aanvang :  35 % van de totaalkosten
Annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang :  60 % van de totaalkosten
Annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang :  85 % van de totaalkosten
Annulering binnen 1 week voor aanvang : 100 % van de totaalkosten

Betaling
Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de kosten van de door ‘Ervaar het maar’ ingeschakelde derden, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Toepassing recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam