Methode Ervaar het maar
Methode Ervaar het maar
Een methodische werkwijze

Ervaar het maar

Visie en methode

Ervaar het maar is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Visie
De methode Ervaar-het-maar is op een totale mensvisie gebaseerd en kenmerkt zich door een stimulerende en op zelfstandigheid doelgerichte begeleidings- en benaderingswijze die de gehele dag door toegepast kan worden.
Dat vraagt van iedereen rondom het kind of de volwassene kennis, inzicht en een eenduidige benaderingswijze.
Door naar de hele mens te kijken weet je dat geen dag en soms zelfs geen moment hetzelfde is.
Deze visie is praktisch onderzocht binnen het regulier onderwijs. Dit resulteerde in de visie en het boek ‘Het hele kind in beeld’.
Weliswaar toegespitst op het kind maar het mooie van deze visie is dat het voor jong en oud geldt én voor mensen met én zonder een beperking. Zo wordt de brug gebouwd tussen alle mensen die betrokken zijn bij elkaar.

De methode Ervaar het maar
Om tot een dergelijke totale benaderingswijze te komen is de methode Ervaar-het-maar een doelgerichte en verbindende werkwijze die door alle disciplines en dus ook door ouders en verwanten toegepast kan worden.
Ervaar het maar begint altijd bij de basis, de persoon zelf op dat moment.
Door te observeren in welke ontwikkelingsfase de mens zich op dat moment bevindt en of alle basisvoorwaarden aanwezig zijn, kun je naadloos aansluiten bij de persoonlijke behoeften op dat moment en daar je handelingswijze op afstemmen.
Als iedereen de Ervaar-het-maar werkwijze toepast wordt de wereld rondom de persoon met een beperking veilig, overzichtelijk, voorspelbaar en eenduidig. Dat geeft ruimte voor het kind of de volwassene om zichzelf te zijn en geeft ruimte om uitgedaagd te worden, zich persoonlijk te ontwikkelen op de ontwikkelingsgebieden die voor die persoon belangrijk zijn.
Ervaar-het-maar maakt van alle activiteiten op een dag een zinvolle ontwikkelings- of stimuleringsgerichte bezigheid. Alles is belangrijk en kan doelgericht benaderd worden.
De methode Ervaar-het-maar kan ingezet worden als vertaalslag van de visie van ouders/ verwanten, school of de organisatie.
Met andere woorden: woorden zijn mooi, maar de vertaalslag naar de alledaagse dingen, de praktijk en de eenduidige benaderingswijze geeft inhoud en effect van deze woorden handen en voeten.

Ervaar het maar is een praktische werk- en benaderingswijze die de gehele dag door doelgericht toegepast kan worden.
Deze methode is een hulpmiddel om ieder persoon die ondersteuning of begeleiding nodig heeft, gericht te ondersteunen waarbij zelfstandigheid, autonomie, bezieling, zelfbeschikking en motivatie altijd voorop staat.
Ervaar het maar gaat uit van wederkerigheid waarbij alle partijen gelijkwaardig zijn en waarbij ieder mens zich bewust is, zich bewust voelt en bewust ervaart dat we elkaar nodig hebben om te kunnen groeien als mens.
De ondersteuner weet dit door onderzoek en met waarde in te schatten en zodanig aan te sluiten dat ieder mens zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd voelt.

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen voor een groot deel zelfstandig zijn maar bijvoorbeeld moeite hebben met prikkelverwerking of met ordenen van bezigheden.
Door de methode Ervaar-het-maar in te zetten kan onderzocht en geobserveerd worden welke ontwikkelingsgebieden extra voeding of ondersteuning nodig hebben en daar kan de ondersteuning op aangepast worden.

Waar gegeven?
De methode Ervaar-het-maar wordt gegeven merendeel gegeven binnen:
Revalidatiecentra, organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking voor wonen en dagbesteding, Speciaal Onderwijs, Mytyl-Tyltylscholen, paramedici
en op basis van individuele inschrijving